English
German
Danish
Dutch
Norwegian
Swedish

News

17. June 2015

New Springer publication: E-Mobility in Europe – Trends and Good Practice

Focusing on technical, policy and social/societal practices and innovations for electrified...


17. March 2015

One step at a time: A complexity perspective for the next generation of EV policy

A Dutch team of E-Mobility NSR colleagues produced a compact draft in which recent developments of...


17. February 2015

New book: Global perspectives on EV Business Models

E-Mobility NSR project team members, Dr Richard Kotter and Prof Ghanim Putrus, Northumbria...


Bakgrund

För närvarande utvecklar flera städer och regioner i Europa och i Nordsjöregionen strategier och konkreta planer för ektromobilitet. För att uppnå dessa mål tas för närvarande en rad incitament fram runt om i Europa för att nyttja potentialen med elektromobilitet, särskilt vad beträffar lokal och regional trafik. Idag är många av dessa aktiviteter vare sig väl synkroniserade eller anpassade till varandra så förverkligandet begränsas till endast några få städer eller regioner. Resultatet är att flera tillfällen för ytterligare utveckling och tillväxt i denna framtida huvudmobilitetssektor förblir outnyttjad. 

Det EU-finansierade projektet Nordsjöns elektromobilitetsnätverk (e-mobilitet NSR) bidrar till att skapa gynnsamma förutsättningar för att främja utvecklingen av e-mobilitet i Nordsjöregionen. Transnationella supportstrukturer i form av nätverk och virtuella rutter betraktas som en del av projektet i strävan efter att i större utsträckning förbättra tillgängligheten och användningen av e-mobilitet i Nordsjöregionens länder.  

Nordjöregionens elektromobilitetsnätverksprojekt genomförs som en del av Interreg IVB North Sea Region programmet. Projektet pågår från oktober 2011 till september 2014.